Gedragscode

We willen graag dat de zorgvrager aan wie Unieke Thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. In deze code wordt beschreven wat Unieke Thuiszorg in dat verband van een ieder verwacht.

Respect en gelijkwaardigheid

Unieke Thuiszorg vindt het belangrijk dat haar zorgvragers hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven. De medewerkers zullen de zorgvragers vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen. Samen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overeenstemming met respect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt.

Vraaggericht en belevingsgericht werken is dé opdracht van onze medewerkers, elke dag opnieuw. Dit geldt niet alleen voor het contact tussen medewerkers en zorgvragers. Het is ook richtinggevend voor het contact tussen medewerkers onderling en anderen met wieUnieke Thuiszorgeen relatie onderhoudt.

Deze werkwijze wordt regelmatig besproken tijdens het teamoverleg, komt uitgebreid aan de orde in opleidingen en cursussen en gedurende functioneringsgesprekken wordt bekeken of het naar behoren wordt uitgevoerd of dat verbetering nodig is.

Anders gesteld, vraaggericht en belevingsgericht werken is typerend voor Unieke thuiszorg. Er is dan veel mogelijk, ook in de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan. Echter, elke vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan deze regels, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot ontslag (medewerker) of beëindiging van de zorg,- dienstovereenkomst (zorgvrager).

Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat Unieke thuiszorghecht aan bepaalde normen en waarden, volgt onderstaand een korte beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.

Discriminatie

Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan.

Intimidatie

Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurend telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms-jes of e-mails.

Seksuele intimidatie

Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaring, is verboden.

Privacy 10 gouden regels

  1. Wachtwoorden zijn strikt persoonlijk:

Je wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en dienen uitsluitend door jou gebruikt worden om toegang te krijgen tot betreffende systemen. Geef je wachtwoord dus niet aan derde of een collega en bewaar ze op een veilige plek. Je kunt wachtwoorden opnemen in een beveiligd Word document en dit op je persoonlijk schijf zetten op de server.

2. Melden van beveiligingsincidenten:

Binnen Unieke thuiszorgis Dominique Corijnverantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid en toezicht hierop. Het is belangrijk om te weten dat beveiligingsincidenten gemeld dienen te worden en tevens zo snel mogelijk onder de aandacht bij Dominique Corijngebracht moeten worden. Voorbeelden van meldingen zijn virusmeldingen, malware op de servers of systemen waarop je werkt of die van klanten, inbraak of poging tot inbraak. Deuren die open zijn die op slot hadden gemoeten.

3 a. Geheimhoudingsplicht

medewerkers werken met zorgcliënt gevoelige en privacy gevoelige informatie. Het personeelscontract heeft een strenge geheimhoudingsplicht.

3 b. gegevensuitwisseling:

Je mag alleen cliënt gegevens en/of medische gegevens uitwisselen of  transporteren indien het versleuteld en encrypt is. Dit wachtwoord mag alleen telefonisch of via SMS worden doorgegeven.  Andere (zorg)partijen worden geattendeerd op veilig datatransport. Onbeveiligde geleverde gegevens worden meteen verwijderd en niet in behandeling genomen. Je mag interne- en zorgvragers gegevens niet verder bekend maken dan voor je uitoefening van je functie noodzakelijk is.  Bedrijfsgevoelige informatie zoals documenten, zorgplannen e.d. mogen niet bewaard worden op laptops en computer die ook thuis gebruikt worden. Deze dienen opgeslagen te worden in de applicatie. De laptops en computers bij thuisgebruik moeten zodanig ingericht zijn dat bij verlies, diefstal de persoonsgegevens van medewerkers en zorgvragers niet benaderbaar zijn.

4. Gedragscode Internet en E-mail gebruik.

Het gebruik van internet vanaf je werkplek is toegestaan zover het noodzakelijk is voor het uitoefen van je functie. Prive gebruik van internet en e-mail mag maar moet geminimaliseerd worden tot noodzakelijk handelen. Het versturen van persoonsgegevens mag alleen via een encrypte bijlage of via beveiligde mail.

5. Kennisnemen van het informatiebeveiligingsbeleid

De informatiebeveiliging, processen en procedures zijn op iedereen in onze organisatie van toepassing. Geacht wordt dat je de afspraken kent elkaar aanspreekt op het niet naleven van de afspraken.

6. Gegevensvertrekking aan derden via de telefoon of ander media

Aan verzoeken om privacy en zorg gevoelige informatie te geven van derde mag geen gevolg worden genomen. Opdrachten aan derde mogen alleen door de directie of gemachtigde door de directie verstrekt worden. Als uitzondering hierop kan informatie aan vertrouwde personen worden verstrekt  indien de identiteit redelijkerwijs vastgesteld kan worden.

7. Clean Desk en clear screen policy.

Vertrouwelijke informatie mag niet op de werkplek achtergelaten worden. Dus geen briefjes met wachtwoorden en geen client/medische gegevens mogen achterblijven op de werkplek. Alleen voor het werk benodigde documenten mogen worden achtergelaten mits de ruimte wordt afgesloten. Indien een dag afwezig bent dient je werkplek opgeruimd achter te laten. Schermen dienen bij het verlaten langer dan 5 minuten van de werkplek gelocked te worden. Voorkeur gaat uit om dat gelijk te doen bij het verlaten van de werkplek.

8. Geen vertrouwelijke gegevens in prullenbakken

De correcte omgang met vertrouwelijke gegevens is belangrijk. Papieren versies van vertrouwelijke documenten zitten in een afsluitbare kast. Bij het niet meer nodig zijn van vertrouwelijke stukken dienen deze vernietigd te worden in de papier vernietiger. Ook bij het verwijderen van computer systemen, disks en media dienen deze vernietigd te worden.

9. Aanspreken onbekende personen.

Indien op het kantoor of andere locatie iemand onbekend rondloopt spreek deze persoon dan aan en vraag wat deze komt doen. Onbekende personen mogen niet in onze kantoren aanwezig zijn en spreek hen op deze overtreding aan. Begeleid ze naar een plek waar ze zich mogen bevinden.

10. Haast, stress, werkdruk versus informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging krijg je niet gratis, het kost energie en werk tegen je als je haast en werkdruk hoog is. Neem informatiebeveiliging serieus en werk professioneel.

Overige gedragsregels

Het is verboden drugs mee te nemen of te gebruiken;

Met een slag-, steek- of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen, mag de woning niet worden betreden

Er zijn huisregels opgesteld door de directie, een zorgvrager en een ouder. Deze hangen in de algemene ruimte en zijn goed zichtbaar voor iedereen. In de cliëntenraad worden de huisregels regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waar nodig is.

Klachtenbehandeling

Unieke thuiszorg heeft voor het afhandelen van klachten een klachtenregeling en klachtenprocedure bij klachtenportaal Zorg. Zie www.klachtenportaalzorg.nl voor meer informatie.

Procedures

Vanzelfsprekend worden klachten volgens de daarvoor geldende procedures behandeld. Ook deze procedures zijn gebaseerd op bepaalde normen en waarden. Zodra een procedure wordt gestart, zullen alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken.

Unieke thuiszorg vindt het belangrijk transparant te zijn met inachtneming van het privacy-reglement. Hoor- en wederhoor zullen altijd worden toegepast. Dit betekent dat de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, zullen worden uitgenodigd voor een of meer gesprekken. Van deze gesprekken zal altijd een schriftelijk verslag worden gemaakt. Dergelijk overleg kan bijvoorbeeld leiden tot afspraken over gedragsregels en hoe de toepassing ervan wordt getoetst. Eventuele maatregelen zullen ook altijd in verhouding (proportioneel) moeten zijn met de ernst van de situatie. Een officiële waarschuwing en ontslag zijn maatregelen die met betrekking tot medewerkers niettemin kunnen worden genomen als een klacht daartoe aanleiding geeft.

Met zorgvragers en hun relaties kunnen bepaalde gedragsregels worden afgesproken. En hoewel goed zorgverlening een uitgangspunt voorUnieke thuiszorg is, behoudt Unieke thuiszorg zich het recht voor onder bepaalde omstandigheden de zorgovereenkomst met de zorgvrager te beëindigen. Een niet correcte bejegening van medewerkers kan daarvoor als reden gelden.

Het besluit om maatregelen te treffen wordt uitsluitend en alleen genomen door het directie van Unieke thuiszorgDe directeur zal echter niet eerder beslissen dan dat deze met betrokkenen of een vertegenwoordiging daarvan uitvoerig heeft gesproken. Tevens zou er een mediator voorgesteld kunnen worden.

Van fysiek geweld, ernstige bedreigingen, vernielingen en/of agressie wordt altijd een VIM (veilig incident melden) gedaan en bij ernstige zaken wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Tot slot

Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt Unieke thuiszorg het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van zorgvragers, hun relaties en medewerkers. Laten we vraaggericht en respectvol met elkaar omgaan. Dan is er heel veel mogelijk.